รัตนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนา คือพระรัตนตรัย
หนึ่งในนั้น คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงพระองค์
แต่พระบรมสารีริกธาตุ
เป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียว
ที่บังเกิดจากพระวรกายของพระองค์


แผนผังเว็บ | English

พระบรมสารีริกธาตุ