: Worralapo
: หน้าแรก
: ประวัติหลวงปู่
: ธรรมะหลวงปู่
: ภาพหลวงปู่
: สุธรรมเจดีย์
: ลงชื่อผู้มาเยี่ยมชม
: ดูสมุดเยี่ยม
: กราบอนุโมทนา
 

หนังสือฉลอง ๙๑ ปี หลวงปู่ [E-Book]
ประวัติและธรรมะ

ทางเว็บไซต์จัดทำ
------------------------
Contact to
Webmaster

ขณะนี้ทางคณะศิษย์กรุงเทพฯ ได้ส่งมอบสมุดบัญชีธนาคารคืนทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
::ตรวจสอบรายการบัญชีแยกตามจุดประสงค์และผู้ร่วมบุญโดยตรงที่::

http://spreadsheets.google.com/pub?key=tW5AXA7kP99qGIaIMKmXjgQ&gid=1
ยอดเงินที่ได้รับ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - 10 ธ.ค. 52 รวมทั้งสิ้น   ๑๗๓,๘๑๖
*ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2552 เวลา 14.45 น. บัญชี ธ.กสิกรไทย เลขที่ 392-2-21559-5
*หากไม่ทีการแจ้งความประสงค์จะสมทบทุนในรายงานใดโดยเฉพาะ คณะกรรมการจะถือว่า
ร่วมบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานครั้งนี้ ตามที่คณะสงฆ์วัดอรัญญบรรพตเห็นสมควร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยศรีเชียงใหม่
ชื่อบัญชี สมทบงานหลวงปู่เหรียญ
เลขที่บัญชี 392-2-21559-5

หมายเหตุ: บัญชีนี้เป็นบัญชีที่ทางวัดเปิดให้สำหรับคณะศิษย์กรุงเทพประชาสัมพันธ์ ทางคณะศิษย์ฯ
ไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายบัญชีนี้ และขณะนี้ได้ส่งคืนสมุดบัญชีให้วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัญชีนี้จะปิดในกลางเดือนมกราคมนี้นะครับ หากท่านใดยังประสงค์ร่วมบุญอยู่ยังสามารถทำได้นะครับ


 

  ธรรมะหลวงปู่
บุญญาพาชีวิตรอด *.htm *.pdf
จิตเป็นแก่นของชีวิต *.htm *.pdf
ชีวิตจะพ้นภัยเพราะอาศัยธรรม *.htm *.pdf
เคล็ดปฏิบัติสมาธิ *.htm *.pdf
วิธีเจริญสมถะและวิปัสสนา *.htm *.pdf
กุศลธรรม อกุศลธรรม อพยากตธรรม *.htm *.pdf
อานุภาพแห่งบุญกุศล *.htm *.pdf

  ปกิณณะธรรม
หอบทุกข์ *.htm  
พรหมของลูก *.htm  
เกินพอดี *.htm  
เกิดจากตม *.htm  
จรจัด *.htm  
สุขชั่วคราว *.htm  
คลื่นซัด *.htm  
ธรรมะหลวงปู่ *.htm  
ธรรมะหลวงปู่มอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ *.htm  
หลวงปู่อธิบายคำว่าสติ *.htm  

 
รับฟังพระธรรมเทศนาหลวงปู่
01 หลวงปู่ออกบวช 47.0 Mb download
02 การภาวนาของหลวงปู่ 55.6 Mb download
03 การได้พบพระพุทธศาสนาเป็นของยาก 50.9 Mb download
04 การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า 52.3 Mb download
05 หนาวใจเอาอะไรห่ม 48.7 Mb download
สนับสนุนพื้นที่วางไฟล์พระธรรมเทศนา โดย คณะศิษยานุศิษย์ กฟผ.เวบพระกรรมฐาน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่พุธ ฐานิโย
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
หลวงพ่อมิตซูโอะ คเวสโก

This website is authorized by หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์), Since October 1999 @ ธรรมบูชา สังฆบูชา