: Worralapo
: หน้าแรก
: ประวัติหลวงปู่
: ธรรมะหลวงปู่
: ภาพหลวงปู่
: สุธรรมเจดีย์
: ลงชื่อผู้มาเยี่ยมชม
: กราบอนุโมทนา
 
 


ฉลองอายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เหรียญ

และ

ครบรอบ ๓ ปี การได้รับอนุญาตจัดสร้างเวบไซต์

-----------

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณา click เม้าส์ขวา เลือก save target as


          หนังสืองานฉลองอายุ ๙๑ ปี หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ที่ท่านเห็นอยู่นี้ อาจแปลกกว่าหนังสือธรรมะเล่มอื่นๆ ของหลวงปู่ที่ท่านเคยได้รับ หรือ พบเห็นมาก่อน ซึ่งการจัดทำหนังสือในครั้งนี้ เป็นการทำไฟล์หนังสือขึ้นมาให้ดาวน์โหลดอ่านทางอินเทอร์เนต (E-Book) หรือ หากต้องการพิมพ์เป็นรูปเล่มก็สามารถทำได้เช่นกัน แล้วแต่ความสะดวก

          หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รวบรวม ประวัติหลวงปู่ฉบับย่อ ซึ่งได้ลงอยู่ในเวบไซต์หลวงปู่เหรียญแห่งนี้ ซึ่งได้รับอนุญาตสร้างจากหลวงปู่ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ธรรมะของหลวงปู่ที่อยู่ตามเวบไซต์ต่างๆ ที่ได้มีผู้ศรัทธาในหลวงปู่พิมพ์เผยแพร่ ถึงแม้ว่าบางพระธรรมเทศนาจะจัดพิมพ์ได้ไม่ครบทั้งบท หรือตกหล่นไปในบางประโยคดังที่ผู้จัดพิมพ์เขียนแจ้งไว้ แต่ก็แสดงถึงความศรัทธาได้เป็นอย่างดี รวมถึงธรรมะสั้นๆที่ได้มีผู้ตัดตอนออกมาเป็นข้อคิดที่น่าสนใจ โดยนำทั้งหมดมารวมกันขึ้นมา จัดทำเป็นไฟล์หนังสือไฟล์นี้

          หวังว่าหนังสือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และ สามารถนำธรรมะ วิธีการปฏิบัติสมถวิปัสสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้มีส่วนในการจัดพิมพ์ธรรมะหลวงปู่ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย


หมายเหตุ

* ไฟล์หนังสือนี้ เป็นการรวบรวมและจัดทำโดยเวบ http://worralapo.cjb.net
เพื่อฉลองอายุ ๙๑ ปีหลวงปู่ และ ครบรอบ ๓ ปีการได้รับอนุญาตจัดสร้างเวบไซต์นี้
มิได้เป็นไฟล์เดียวกันกับหนังสือที่แจกในงานฉลองอายุหลวงปู่ ที่วัดอรัญญบรรพต ในปีนี้ *


 

This website is authorized by หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์), Since October 1999