โยม - ขอหลวงปู่อธิบายคำว่า "สติ" ด้วยครับ


หลวงปู่ - สติ กับสัมปชัญญะก็เป็นคู่กัน สัมปชัญญะนั้นเป็นองค์ปัญญา สำหรับเมื่อสติระลึกแล้ว สัมปชัญญะก็ใคร่ครวญ พิจารณาว่าอย่างไรสมควรอย่างไรไม่สมควร มันอยู่ที่สัมปชัญญะ อืม... สติ ตามหลักก็สติปัฏฐาน สติปัฏฐานก็มีอยู่ 4 ข้อ กาย เวทนา จิต ธรรม (ก็จะรู้กันอยู่ว้า รู้กันอยู่ไม่ใช่หรือ เอ้อ - หลวงปู่ถามโยม) นั่นแหละ เอ้า สติปัฏฐาน 4 ถ้าพูดตรงๆแล้วว่าที่ตั้งของสติ อืม... เอาสติไปตั้งไว้ที่กาย ที่เวทนา ที่จิต ที่ธรรม เอ้อ...เอาสติไปตั้งไว้นั้นแล้ว สติระลึกเสมอว่ากายก็สักว่าแต่กาย เวทนาก็สักว่าแต่เวทนา จิตก็สักว่าแต่จิต ธรรมารมณ์ก็สักว่าแต่ธรรมารมณ์ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา สติเป็นผู้ระลึก สัมปชัญญะเป็นผู้พิจารณา อย่างนั้น ถ้าพูดตรงๆว่าสติกับจิตก็อันเดียวกันนั่นล่ะ อันเดียว อืม.. สติก็ออกมาจากจิตนั้นเองแหละ .... เอาเท่านี้แหละบัดนี้สมควรแก่เวลาแล้ว

ณ บ้านนวธานี ๖ กรกฏาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๙.๑๑ น.