เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
ภาพถ่ายพระธาตุ <<< กลับไปหน้านามพระสาวกสมัยกึ่งพุทธกาล

พระพุทธสาวกธาตุสมัยกึ่งพุทธกาล**

พระนพีสีพิศาลคุณ(ทองอินทร์ กุสลจิตโต)
วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต หรือ พระนพีสีพิศาลคุณ บิดาชื่อ พรหมา แก้วตา มารดาชื่อ รินทร์ แก้วตา

เกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 แรม 8 ค่ำเดือน 8 ปีมะโรง ณ บ้านน้ำร้อน หมู่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2484 จบประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น ท่านจึงช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาตามสภาวการณ์

ปี พ.ศ. 2488 อายุ 18 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดศิลามงคล บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพระอมราภิรักขิต (ทองดำ จนฺทูปโม) วัดบรมนิวาส รองเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

พ.ศ. 2491 อุปสมบท วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เวลา 14.00 น. ปีชวด ที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธิโศภณ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลขันติคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เจ้าแม่กาบคำ ณ เชียงใหม่ เป็นเจ้าศรัทธา ได้ฉายาว่า กุสลจิตฺโต แปลว่าผู้มีจิตฉลาด

การศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. 2490 นักธรรมตรี สำนักเรียน วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2494 นักธรรมโท สำนักเรียน วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2497 นักธรรมเอก สำนักเรียน วัดศิลามงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ.2498 เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ. 3 ) สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร
พ.ศ.2499 เปรียญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4) สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร

งานด้านการปกครอง
• พ.ศ. 2510 เป็นเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
• พ.ศ. 2526 เป็นเจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง (ธ) และพระอุปัชฌาย์
• พ.ศ. 2532 เป็นเจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง (ธ)
• พ.ศ.2534 เป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน (ธ)
• พ.ศ. 2542 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ธ)
• พ.ศ. 2545 เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)
• พ.ศ.2545 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)

งานด้านการเผยแผ่
แสดงธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะและแสดงธรรมเทศนาที่สถานีวิทยุทหารอากาศเชียงใหม่ตามวาระ
จัดโครงการพระธรรมทูตสันจร อบรมพุทธศาสนิกชนในอำเภอต่าง ๆ เขตจังหวัดเชียงใหม่

งานด้านการศึกษา
พ.ศ.2526 เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสันติธรรม
พ.ศ.2546 สภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถวายปริญญาศาสนศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสตร์)

สมณศักดิ์
• พ.ศ. 2516 เป็นพระครูสันตยาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดราษฏร์
• พ.ศ. 2526 เป็นพระครูเจ้าคณะตำบล ชั้นโท นามเดิม
• พ.ศ. 2539 เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก นามเดิม
• พ.ศ.2546 เป็นพระราชาคณะเปรียญ พระราชทินนามที่ พระนพีสีพิศาลคุณ

มรณภาพ
พระนพีสีพีศาลคุณ หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต ได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ด้วยโรคภาวะไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รวมสิริอายุ ๗๖ ปี ๒ เดือน ๒๕ วัน

ธรรมโอวาท
๑.

ภาพพระธาตุ
แหล่งข้อมูล-ภาพประกอบ: วัดสันติธรรม. 2548. 50 ปี สันติธรรมานุสรณ์. กลางเวียงการพิมพ์, เชียงใหม่

<<< back

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2553 @ http://www.relicsofbuddha.com