cheap uggs
Discount Ugg Boots
cheap ugg boots
tiffany and co
tiffany & co
True Religion
Ralph Lauren Polo
Ralph Lauren Polo Shirts
Polo Ralph Lauren
Tiffany And Co Outlet
Coach Bags
Sac Lancel
oakley sunglasses

 


รัตนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนา คือพระรัตนตรัย
หนึ่งในนั้น คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงพระองค์
แต่พระบรมสารีริกธาตุ
เป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียว
ที่บังเกิดจากพระวรกายของพระองค์


แผนผังเว็บ | English

พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระสาวกสมัยพุทธกาล พระธาตุพระสาวกสมัยปัจจุบัน
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการเสนอแนะ ติดต่อได้ที่
The first 'Lord Buddha Relics' website of THAILAND, Since April, 1999 (BE. 2542)
     Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
[อ่านหนังสือ...คลิ๊กที่นี่]
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

[พระนิพนธ์นี้จะทำให้ท่านรู้ว่า หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาคืออะไร
และสามารถนำหลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร]


ประกาศ !!! เว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก ขอแจ้งให้ท่านผู้เยี่ยมชมทราบว่า ทางเว็บไซต์ฯ มิเคยได้ส่งทีมงานหรือบุคคลใดๆ ไปขออัฐิ หรือ พระธาตุครูบาอาจารย์ มาเพื่อใช้ในการถ่ายรูปลงในเว็บไซต์ฯ ดังนั้นหากท่านใดพบเห็นการกล่าวอ้างในลักษณะเช่นนี้ กรุณาอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ทางเว็บไซต์ฯ ทราบด้วยครับ

...........เนื่องด้วยพบว่ามีการนำข้อมูลและบทความต่างๆภายในเว็บไซต์ไปจัดพิมพ์ โดยทำการรวมเล่มร่วมกับบทความจากนักเขียนท่านอื่นๆออกจำหน่าย โดยทางเว็บไซต์มิได้ยินยอม หรือรับทราบการนำไปใช้เพื่อการจำหน่ายดังกล่าว แม้บทความของเว็บไซต์ที่ถูกตีพิมพ์ภายในหนังสือเล่มนั้นๆ จะไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน แต่ถือเป็นสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ ตามความคุ้มครองของ พ.ร.บ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนั้นบทความของเว็บไซต์ ที่ถูกตีพิมพ์ในเอกสารหรือหนังสือใดๆก็ตาม ถือเป็นสิทธิ์ของทางเว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวกเช่นเดิม ส่วนบทความจากผู้เขียนท่านอื่นๆ ถือเป็นสิทธิ์ของท่านผู้นั้น ตามที่ได้แจ้งกำกับไว้ในบทความ

...........ทางเว็บไซต์ขอแจ้งว่า ทางเราไม่เคยได้อนุญาตให้จัดพิมพ์ บทความ รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ ภายในเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากการจัดพิมพ์แจกจ่ายเป็นวิทยาทาน โดยไม่คิดมูลค่าเท่านั้น


แผนผัง http://www.relicsofbuddha.com - เนื้อหาภายใน
คำนำ สิ่งที่อยากบอกก่อนที่จะเข้ามาศึกษาภายในเว็บไซต์นี้
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย ความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ และ พระธาตุ
  ประเภท ประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ แบบพระธาตุ - กระดูกคน
  คุณลักษณะ คุณลักษณะต่างๆของพระบรมสารีริกธาตุ
  ลักษณะต่างๆ ลักษณะที่มองได้จากภายนอก จำแนกตามตำรา อรรถกถาสุมังคลวิลาสินี
  พระธาตุลอยน้ำ ลักษณะการลอยน้ำของพระบรมสารีริกธาตุ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด สาเหตุแห่งการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ, มหาปรินิพพานสูตร, ตำนานธาตุนิธาน
  สถานที่ประดิษฐาน สถานที่ๆประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุชนิด นวิปปกิณณา ธาตุ
  พระบรมธาตุพระอดีตพุทธเจ้า รายพระนามและพระชนมายุพระอดีตพุทธเจ้า ลักษณะพระบรมธาตุและสถานที่ประดิษฐาน
  ตำนานธาตุปรินิพพาน ตำนานเก่าแก่ที่เล่าสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาล ถึงคราวเมื่อสิ้นสุดพระศาสนา
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์ ชนิดของพุทธเจดีย์ในพระพุทธศาสนา
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป บุคคลที่สมควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชา 4 ประเภท
  พระธาตุประจำนักษัตร พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด 12 นักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก ลักษณะการแบ่งพระพุทธสาวกเป็น 2 ประเภท
  สาวกธาตุพุทธกาล รายพระนามพระอรหันตสาวกสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 48 พระองค์ ที่มีบันทึกในตำราพระธาตุของโบราณ และอรรถกถา
  สาวกธาตุสมัยปัจจุบัน รายนามพุทธสาวกสมัยปัจจุบันที่พบว่าอัฐิกลายเป็นพระธาตุ พร้อมประวัติและรูปภาพ
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ วิธีการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ วิธีการอัญเชิญพระธาตุแบบทั่วไป
  บทบูชาพระธาตุ บทบูชาและ/หรืออัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุแบบต่างๆ
  สรงน้ำพระธาตุ วิธีการสรงน้ำพระธาตุ และบทอาราธนาพระธาตุออกสรงน้ำ
  พุทธดำรัสและพระสาวก พุทธดำรัสเรื่องการบูชาพระธาตุ และเรื่องราวการบูชาพระบรมธาตุีในอดีตชาติของพระสาวก
  เรื่องราวของเทวดาและเปรต เรื่องราวและอานิสงส์ในการบูชาพระธาตุของเหล่าเทพบุตร-เทพธิดา รวมถึงกรรมของเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์แห่งพระธาตุ
  ลักษณะการเกิด ขั้นตอนและวิธีการเกิดพระธาตุ จากส่วนต่างๆ
  ประสบการณ์พระธาตุ ประสบการณ์พระธาตุของท่านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมสารีริกธาตุ 1 พระบรมสารีริกธาตุตามลักษณะ ขนาด สัณฐาน และวรรณะต่างๆ
  พระบรมสารีริกธาตุ 2 พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานหรืออัญเชิญมาจากต่างประเทศ และที่พบในประเทศไทย
  พระบรมสารีริกธาตุ 3 พระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  สาวกธาตุพุทธกาล ภาพพระธาตุพระอรหันตสาวก 48 พระองค์ พร้อมคำพรรณนาพระธาตุของโบราณ
  สาวกธาตุปัจจุบัน ภาพพระธาตุของพระพุทธสาวกในยุคปัจจุบัน
  วิธีการถ่ายภาพพระธาตุ อุปกรณ์และวิธีการถ่ายภาพพระธาตุอย่างง่าย โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไป และวิธีการส่งไฟล์เพื่ออัดภาพ
บทความน่าสนใจเกี่ยวกับพระธาตุ
  พระธาตุสัณฐานนอกตำรา บทความวิเคราะห์ตำราพระธาตุ เปรียบเทียบตำรากับพระธาตุที่พบในปัจจุบัน [เมื่อ 2/2548]
  ปาฏิหาริย์พระธาตุแท้จริงแล้วสอนอะไร ประสบการณ์นี้เป็นของคุณครูท่านหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนาม [เมื่อ 2545]
  พระธาตุเขาสามร้อยยอด-ข้าวบิณฑ์-ห้าร้อยพระอรหันต์ พระธาตุที่มีผู้เคารพนับถือกันมากในปัจจุบัน จากคำบอกเล่าของครูบาวงศ์ [เมื่อ 2550]
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ-สถานที่ศึกษา ข้อมูล - แผนที่ - วิธีการเดินทาง และสิ่งที่น่าสนใจ
  วัดกล้วย จ.อยุธยา วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี
  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ชมรมรักษ์พระธาตุ จ.กรุงเทพฯ บ้านเรือนไทย จ.กรุงเทพฯ
พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี จ.มหาสารคาม วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ จ.กรุงเทพฯ
วัดถ้ำตะโก พุทธโสภา จ.ลพบุรี พิพิธภัณฑ์ทิมภิรัต จ.ชลบุรี วัดทุ่งเศรษฐี จ.กรุงเทพฯ
กระดานข่าวสนทนา (Webboard) ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรณานุกรม รายชื่อหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่นำมาเป็นแนวทางในการจัดสร้าง และเขียนข้อมูลประกอบ
บอกกล่าว อนุโมทนา
ดูสมุดเยี่ยมเก่า สมุดเยี่ยม

เว็บไซต์ในเครือ :
พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เว็บเกี่ยวกับพระธาตุ :
ชมรมรักษ์พระธาตุ, วัดสันติธรรม, พิพิธภัณฑ์ พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ
เว็บต่างประเทศ :
Maitreya project, Buddha Tooth Relic Temple (Singapore), Sunnataram Forest Monastery
 
สงวนสิทธิ์ รูปภาพและบทความ
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อจัดพิมพ์จำหน่าย หรือใช้ประกอบการขายสินค้า
ยกเว้น เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานโดยไม่คิดมูลค่า


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: ตุลาคม 2554 แสดงผลได้ดีที่ Internet Explorer 5.0 +
พุทธบูชา 2542-2554 @ www.relicsofbuddha.com