เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
บรรณานุกรม 
  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. 2530. พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 1. เฉลิมชาญการพิมพ์, กรุงเทพฯ.  
กัลยา โสภณพนิช, คุณหญิง. 2543. เอกสารที่ระลึกพิธีมหามงคลในการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีมอบแก่วัดและธรรมสถานรวม 56 แห่ง 9 ประเทศ. วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก, กรุงเทพฯ.
เช่นนั้นเอง (นามแฝง). 2530. ปรมัตถสภาวธรรม ของท่านพุทธทาสภิกขุ ฉบับย่นความ. พิมพ์ครั้งที่ 2. สุขภาพใจ, กรุงเทพฯ.
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. 2518. ตำนานพระพุทธเจดีย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. คุรุสภา, กรุงเทพฯ.
นิรนาม. ม.ป.ป. พระบรมสารีริกธาตุ. พี แอนด์ เอฟ กราฟฟิค, กรุงเทพ.
นิรนาม. 2541. พระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อ. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, กรุงเทพฯ.
นัฐชัย แย้มพิกุลสกุล . 2542. พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก. http://www.geocities.com/nattachai1024/chana.htm, 30 เมษายน 2544.
นาคฤทธิ์ (นามแฝง). 2545. พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง. ลานนาการพิมพ์, เชียงใหม่.
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระ. 2540. ปฐมสมโพธิกถา. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, กรุงเทพฯ.
พงศธร เกษลำลี. 2546. ไหว้พระธาตุเจ้าปี๋เปิ้ง. อนุสาร อสท. 44 (4): 32-48.
พระเทพเวที. 2531. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 4. ด่านสุทธาการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน). ม.ป.ป. ประวัติ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ. วัดป่าบ้านตาด, อุดรธานี.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต).2548. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 13. เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, กรุงเทพฯ.
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย). 2538. ธรรมปฏิบัติ และ ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม. มหามกุฏราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
พระอุดรคณาธิการ(ชวินทร์ สระคำ) และ จำลอง สารพัดนึก. 2546. พจนานุกรม บาลี-ไทย สำหรับนักศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 4. เรืองปัญญา, กรุงเทพฯ.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2519. ตำนานมูลศาสนา. พระจันทร์, กรุงเทพฯ.
ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, กรุงเทพฯ.
เล็ก ล่ำซำ. 2524. ตำราพระธาตุ. มหามกุฏราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
วิทยา ประทุมธารารัตน์ และคณะ. 2541. พระบรมสารีริกธาตุ. ธารบัวแก้ว, นนทบุรี.
วัดป่าทะเมนชัย. ม.ป.ป. คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ. วัดป่าทะเมนชัย, บุรีรัมย์.
วัดพระธาตุจอมมอญ. ม.ป.ป. พระบรมสารีริกธาตุข้อพระกร. แผ่นโปสเตอร์. วัดพระธาตุจอมมอญ, แม่ฮ่องสอน.
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร. มปป. ตำนานพระบรมธาตุจอมทอง. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง, เชียงใหม่.
ศิษย์พระกัมมัฏฐาน. 2528. ตำราพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธสาวกธาตุ. วัดญาณสังวราราม, ชลบุรี. (เอกสารไม่ตีพิมพ์)
สมชาย ฐานวุฑโฒ, พระ. 2539. มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, กรุงเทพฯ.
สุมาลี โกศลสมบัติ. 2547. พระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทตะเมาะ จ.เชียงใหม่. วัดพระพุทธบาทตะเมาะ, เชียงใหม่.
สุรีพันธุ์ มณีวัต. 2543. ปิยารำลึก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, กรุงเทพ.
เสทื้อน ศุภโสภณ. 2537. ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ 1. ชอบวณิชชา, กรุงเทพฯ.
เสฐียร พันธรังสี. 2497. ชินกาลมาลินี : ประวัติของพระพุทธเจ้าและคัมภีร์พระพุทธศาสนา. บรรณาคาร, ม.ป.ท.
แสง มนวิทูร. 2518. ชินกาลมาลีปกรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรมศิลปากร, กรุงเทพฯ.
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ พ่อหลวงฝั้น นวลตา. 2543. ของดีจากปั๊บสา. ใน ฝ่ายวิชาการ. ชมรมพื้นบ้านล้านนา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, http://www.geocities.com/lannafolkclub/qm_years.html, 20 พฤศจิกายน 2548.
เอนก ขำทอง. 2541. พุทธวงศ์ ประวัติพระพุทธเจ้า 25 พระองค์. กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ.
โอภาส โพธิแพทย์, พลเอก. 2541. ประวัติพระครูสิริธัชสมาจาร(หลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล). กรุงไทยการพิมพ์, ลพบุรี.
CD พระไตรปิฎก และ อรรถกถาไทย ฉบับธรรมทาน.

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com