เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว
พิพิธภัณฑ์ / สถานที่ศึกษา
[พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ]

..............พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก ล้วนมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติของท่านเหล่านั้น หรือ ประวัติการได้มาของพระธาตุองค์นั้นๆ อีกทั้งยังบังเกิดมาแต่สรีระ แห่งท่านผู้ทรงคุณ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันผลแห่งการปฏิบัติธรรม ว่าสามารถปฏิบัติได้จริง เห็นผลได้จริง และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล แม้เวลาจะล่วงเลยจากการประกาศพระศาสนา แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา เป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี ก็ตาม

..............ปัจจุบันมีสถานที่ที่เปิดให้เข้าชม ศึกษา และกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุอย่างใกล้ชิดมีเพิ่มมากขึ้น บางสถานที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม บางสถานที่จัดข้อมูลนำเสนอ และมีเจ้าหน้าที่บรรยายประกอบ อีกทั้งบางสถานที่ ก็เหมาะสมแก่การเจริญภาวนา และเปิดสอนปฏิบัติธรรม

..............ดังนั้นทางเว็บไซต์ จึงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียด และวิธีเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้น เพื่อประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านจะได้ไปเยี่ยมชม ศึกษา ท่องเที่ยว ปฏิบัติธรรมและทำบุญไปในโอกาสเดียวกัน


พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
สถานที่
รายละเอียด
วัดกล้วย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

..........วัดกล้วยเป็นวัดเก่าแก่ สัณนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณวัดตั้งอยู่ติดแม่น้ำป่าสัก นอกเกาะเมืองอยุธยา ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ในพระอุโบสถมีการจัดพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุครูบาอาจารย์หลายองค์ ให้สักการะและสามารถชมได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพระธาตุพระครูอินทวุฒิกร (ต่วน อินทปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งอัฐิมีการแปรสภาพเป็นพระธาตุอย่างชัดเจน จัดแสดงลักษณะต่างๆให้ชมจำนวนมาก

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

..........วัดถ้ำผาจมเป็นวัดที่เรียกได้ว่า อยู่เหนือสุดของประเทศ ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้ท่าขี้เหล็ก และมีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศพม่า โดยวัดตั้งบนภูเขาที่เรียกกันว่าเทือกเขานางนอน มีการเปิดอบรมปฏิบัติธรรม โดยหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ตลอดทั้งปี ภายในอาคารปฏิบัติธรรมชั้น 3 มีการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัฐิ และเกศา ของครูบาอาจารย์ทั่วประเทศ และภายในโถงบริเวณเดียวกัน มีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณอีกด้วย

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

วัดญาณสังวราราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

..........วัดญาณสังวราราม เป็นวัดที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นเพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใน ปี พ.ศ. 2523 เป็นวัดที่ร่มรื่น พื้นที่กว้างใหญ่ และมีการวางผังการจัดสร้างถาวรวัตถุอย่างสวยงาม ภายในพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ มีการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุลักษณะต่างๆ และพระธาตุพระอรหันต์สมัยพุทธกาล ที่มีกล่าวไว้ในตำราพระธาตุครบทั้ง 47 องค์

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

..........วัดหลวงพ่อสดฯ เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "หลวงป๋า" ภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ การเดินทางสะดวกสบาย มีการจัดอบรมกรรมฐานตามแนววิชชาธรรมกาย และโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุลักษณะต่างๆ จำนวนมาก จัดแสดงที่ศาลาอเนกประสงค์ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาและเข้าชมอย่างใกล้ชิด

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ

..........ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ศรัทธาในพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และรวบรวมความรู้เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ที่ตั้งของชมรมฯ อยู่บนตึกสูงย่านสีลม ภายในห้องพระธาตุ มีการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัฐิ และ เกศา ของพระสาวกทั้งในสมัยพุทธกาลและปัจจุบันจำนวนมาก

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ

..........บ้านเรือนไทย แต่เดิมเป็นเรือนพักรับรองแขกของคุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต ซึ่งต่อมาท่านได้จัดบ้านเรือนไทย ให้เป็นที่พักรับรองพระภิกษุสงฆ์รูปสำคัญต่างๆ ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (จำลอง) และจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัฐิ และ เกศา ของครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นอกจากนี้ยังจัดแสดงพระธาตุ ที่เกิดจากส่วนต่างๆของร่างกายหลวงปู่สอ พันธุโล ที่เกิดขึ้นขณะยังดำรงขันธ์ให้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี จ.มหาสารคาม

..........พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรวมรวมรักษา โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ และเป็นแหล่งข้อมูลอาณาจักรจัมปาศรี นครโบราณสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16 โดยก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 ภายในบริเวณองค์พระบรมธาตุนาดูน (พุทธมณฑลอีสาน) ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 หลังเชื่อมต่อกัน ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อวีดีทัศน์ โมเดลจำลอง และบอร์ดข้อมูล

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี

..........วัดสังฆทานเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่เดิมเป็นเพียงวัดร้างตั้งอยู่กลางสวน มีเพียงพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ และศาลาไม้ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน จึงได้เข้ามาทำการบูรณะศาสนสถานต่างๆ ตั้งแต่ปี 2517 จนกระทั่งปัจจุบันได้ทำการสร้างพระอุโบสถทรงเจดีย์ 8 เหลี่ยม ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และพระธาตุครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลายองค์

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

พอพระธาตุ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ จ.กรุงเทพฯ

..........โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ที่มีผลงานการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่องค์กร โดยผู้บริหารมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการจัดสร้างพอพระธาตุแห่งนี้ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุองค์ต่างๆ รวมถึงพระธาตุที่แปรสภาพจากส่วนต่างๆ ของพระอริยสงฆ์ที่ทางโรงพยาบาลเก็บรักษาไว้ รวมถึงพระธาตุที่เสด็จในงานบุญต่างๆ ของทางโรงพยาบาล รวม 6 วาระ

[อ่านรายละเอียด วิธีการเดินทาง และูภาพสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

* หมายเหตุ หากท่านใดทราบสถานที่ที่เปิดให้เข้าชมและศึกษาเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสถานที่ที่แนะนำด้านบน กรุณาแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ nattachai1024@yahoo.com

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com