เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

Quick link : พระธาตุปาฏิหาริย์ | ลักษณะการเกิด | ประสบการณ์พระธาตุหน้า 2 | หน้า 3

ประสบการณ์พระธาตุ (มีทั้งหมด 3 หน้า)

พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี ศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า  สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเอกาทศรถ
พระศรีสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ท่านอาจารย์ลี ธัมมธโร หลวงปู่พุธ ฐานิโย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า ซึ่งเป็นพระโอรสของพระยากำแหงพระราม และเป็นพระนัดดาของพ่อขุนผาเมือง (กองหอสมุดแห่งชาติ 2526) เป็นผู้จารึกขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 1890-1917 กล่าวถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเกศธาตุที่วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัยตอนหนึ่งว่า (...คืออักษรที่เลือนหายไม่สามารถอ่านได้)

........... รัสมีลางอันขาวดังด...กรัตนดอกซ้อนดอกพุดเห็นแก่ตาดาษทั่วจักราพาล พระเกศธาตุเสด็จมีหมู่หนึ่งชี ดังสายฟ้าแมลบ ดั่งแถวน้ำแล่นในกลางหาว อัศจรรย์สิ่งเห็นตะวัน...ออกเขียวดังสุงเผาหม้อไห........

ศิลาจารึกวัดศรีชุมหลักที่2


พระนเรศวรมหาราช

ส่วนพระนเรศร์จึงแต่งองค์แล้วก็เสด็จขึ้นยืนอยู่บนเกยชัย อันช้างพระที่นั่งอยู่ที่ริมเกยกับนายควาญช้าง เมื่อจักมีบรมโพธิสมภาร จึงบันดาลให้ประจักษ์ในทัพขันธ์ ในเวลากลางวันก็บันดาลให้มีอัศจรรย์มา พระอาทิตย์นั้นก็ทรงกลด อันแดดนั้นก็มิได้ต้ององค์ ร่มอยู่สักศอกปลาย ส่วนที่นอกนั้นก็เป็นแสงแดดอยู่ ก็แลเห็นเป็นอัศจรรย์ทั่วกันไปสิ้นทั้งทัพ แล้วแลเห็นพระบรมธาตุเสด็จมาบนกลางอากาศ มีพระรัศมีเป็นอันมาก ปาฏิหาริย์มาที่หน้าพลับพลาไป

คำให้การของขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง หน้า18


สมเด็จพระเอกาทศรถ

สมเด็จพระเอกาทศรถ เมื่อเสด็จไปปราบพระยาศรีไสยณรงค์ที่เป็นกบฏเมืองตะนาวศรี พอเพลา 3 ยาม 7 บาท พระบรมสารีริกธาตุใหญ่เท่าผลส้มเกลี้ยง เสด็จผ่านตะนาวศรีมาแต่ทิศอุดรไปเฉียงอาคเนย์ พระรัศมีสว่างวาบไปทั่วอากาศและปฐพี....ทรงปีติโสมนัส ถวายทศนัขสโมธานเหนือพระศิโรดมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ แล้วปุโรหิตาจารย์ทั้งหลายให้ประโคมแตรสังข์ดุริยางคดนตรีพี่พาทย์และฆ้องชัยในทันที

ปิยารำลึก หน้า 38


พระศรีสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ได้กล่าวถึงพระธาตุเสด็จไว้ในงานประพันธ์ นิราศภูเขาทอง ดังนี้

... พอกราบพระปะดอกปทุมชาติ พบพระธาตุสถิตในเกสร
สมถวิลยินดีชุลีกร ประคองช้อนเชิญองค์ลงนาวา
กับหนูพัดนมัสการสำเร็จแล้ว ใส่ขวดแก้ววางไว้ใกล้เกศา
มานอนกรุงรุ่งขึ้นจะบูชา ไม่ปะตาตันอกยิ่งตกใจ
แสนเสียดายหมายจะชมบรมธาตุ ใจจะขาดคิดมาน้ำตาไหล
โอ้บุญน้อยลอยลับครรไลไกล เสียน้ำใจเจียนจะดิ้นสิ้นชีวัน...

นิราศภูเขาทอง

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com