เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

คำนำ


เครื่องหมายเว็บไซต์
www.RELICSOFBUDDHA.com

รายนามผู้มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ เว็บไซต์แห่งนี้

“เว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก” เว็บไซต์นี้ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระสาวกธาตุไว้พอสังเขป แต่ก็มากพอที่จะกล่าวได้ว่า เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับพระธาตุที่มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆด้านก็ว่าได้

จากการศึกษาพบว่า หนังสือและตำราที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละเล่มก็มีข้อมูลที่โดดเด่นต่างกันไป ดังนั้นข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ จึงทำการรวบรวมข้อมูลสำคัญนำมาจัดแบ่งหมวด และเรียบเรียงผสมผสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถศึกษาได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้หลักฐานชั้นแรกในพระไตรปิฎก จะกล่าวถึงเรื่องพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุไว้ไม่มากนัก แต่ในคัมภีร์ยุคต่อมา พระคณาจารย์ต่างๆก็ได้มีการอธิบายขยายความไว้ บางเรื่องราวโบราณจารย์ได้รจนาไว้อย่างสละสลวย แต่เนื่องจากมีเนื้อหามาก ยากที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบเต็มได้ ดังนั้นหากท่านผู้อ่านสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษก็น่าจะหาอ่านเรื่องเต็มตามหนังสือต่างๆ ที่แจ้งไว้ในหน้า บรรณานุกรม จะสะดวกกว่า

พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลาย ปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันผลแห่งการปฏิบัติธรรม ว่าสามารถทำได้จริง แม้ในสภาพสังคมปัจจุบัน ถึงแม้ยากที่จะให้ชี้ชัดว่าเป็นผลของการบรรลุภูมิธรรมขั้นสูงขั้นใด เนื่องจากมีความเห็นที่ต่างกันจากทั้งพระสงฆ์และฆราวาสหลายๆท่าน (แต่แทบทุกท่านก็ยืนยันตรงกันว่าต้องเป็น พระอริยบุคคล เท่านั้น) ดังนั้นเพื่อมิให้เป็นการเอนเอียงตามแนวคิดของท่านใดท่านหนึ่ง ในเว็บไซต์นี้จึงได้ใช้คำว่า ‘พระสาวก’ หรือ ‘พระพุทธสาวก’ แทนคำว่า ‘พระอรหันตสาวก’ ยกเว้น ‘พระอรหันตสาวกธาตุ’ ของพระสาวกสมัยพุทธกาล ซึ่งท่านเหล่านั้น ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า ว่าเป็นพระอรหันตสาวกผู้เลิศในด้านต่างๆ อยู่แล้ว

ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆในเว็บนี้ ส่วนมากนำเนื้อหามาจากตำรา และบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น ดังนั้นจึงมีบ้างที่รูปแบบเนื้อหาหลักจะแตกต่างจากหนังสือบางเล่ม เช่น ในเว็บนี้อาจเพิ่มเนื้อหาอื่นที่ยังไม่เคยปรากฏในหนังสือเกี่ยวกับพระธาตุเล่มใดๆ หรือ ตัดเรื่องที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่มีประวัติที่น่าเชื่อถือออกไป อย่างเช่นเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะนอกสัณฐาน หรือ พระบรมสารีริกธาตุส่วนต่างๆ ที่มิได้มีตามในตำรา หรือ มีประวัติ-ตำนานรองรับ ทั้งนี้ผมมิได้ปฏิเสธว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุ ที่มีลักษณะนอกเหนือตำรานั้นไม่มี แต่สำหรับบุคคลผู้ที่มิได้เชื่อถืออาจมีอคติในเรื่องนี้ได้

ภาพพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้ มิได้เป็นข้อยุติว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุจริงหรือไม่ เนื่องจากมติของครูบาอาจารย์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป อีกทั้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน จึงขอให้ท่านใช้วิจารณญาณพิจารณาก่อนที่จะปลงใจเชื่อ ตามหลักกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้

ผมเชื่อว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถทำให้หลายๆท่านเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธสาวกธาตุต่างๆได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดเสียทุกอย่าง ผมเชื่อว่าเว็บนี้ก็เช่นกัน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะเป็นการดีหากท่านแจ้งมาให้ทราบที่ จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

นัฐชัย แย้มพิกุลสกุล

next >>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com