เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

รายนามผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ
เว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก

เป็นเวลากว่า 16 ปี ที่ผมสนใจและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุ และได้จัดสร้างเว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวกแห่งนี้ขึ้น ในปี 2542 ซึ่งปี 2552 ก็จะครบรอบ 10 ปีพอดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมไำด้รับความเมตตา ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านต่้าง ๆ ทั้งการให้คำแนะนำและปรึกษา ภาพถ่าย การให้อนุญาตให้เข้าไปเก็บข้อมูลในสถานที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ จากท่านผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และท่านผู้ทรงความรู้ ที่ผมได้เข้าไปขอความรู้ ซึ่งทุกท่านได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเสมอมา โดยถือได้ว่า ทุกท่านเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์เว็บไซต์แห่งนี้และเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานร่วมกัน ผมขอกราบขอบพระคุณและโมทนากับทุกท่าน หากมีรายชื่อท่านใดตกหล่น ไม่ทราบฉายาหรือนามสกุล ผมต้องกราบขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ฝ่ายบรรพชิต

1. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
2. พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
3. พระอาจารย์ปรินทร์ ธมสรโณ วัดเขาแร่ จ.สุโขทัย
4. หลวงตาประสิทธิ์ ถาวโร วัดถ้ำยายปริก จ.ชลบุรี
5. พระวุฒิสารโสภณ (สมุทร อธิปัญฺโญ) วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) จ.ลพบุรี
6. พระมหาอมรเทพ อมรเทโว วัดสันติธรรม จ. เชียงใหม่
7. พระครูประภัศรญาณสุนทร (หลวงพ่อแก่) วัดกล้วย จ.อยุธยา
8. พระอาจารย์สิริ ไม่ทราบฉายา วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
9. พระอาจารย์อิสระ กุสโล วัดใหม่เสนานิคม จ.กรุงเทพฯ
10.พระอาจารย์โอภาส ไม่ทราบฉายา วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
11.พระอาจารย์จากประเทศอิสราเอล วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
12.พระอาจารย์จากประเทศอังกฤษ วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
13.พระมหาสุพจน์ ฐิตชวโน วัดชนะสงคราม จ.กรุงเทพฯ
14. พระจิ ไม่ทราบฉายา วัดมโนธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
15. พระอาจารย์สุจินต์ วัดหนองน้ำเขียว จ.ตาก

ฝ่ายฆราวาส

1. ทพ. สุมิตร เมตไตรย์
2. คุณ ธัญกานต์ วงศ์อ่อน
3. คุณ ทรงพล พัฒนสุนทรวงศ์
4. อ.ประภารัตน์
5. นพ.นัฐพล แย้มพิกุลสกุล
6. คุณ พีรณัฐ วงศ์เจริญ
7. นพ. อานุภาพ สหภิญโญชนม์
8. คุณ เกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์
9. คุณ ราชันย์ เวียงเพิ่ม
10. พี่เอ๋
11. คุณ พรพิชญ์ กอวัฒนสกุล
11. คุณ สุปราณี โอภานนท์
12. คุณ มะลิวัลย์ ฉวีสุข
13. คุณ ปารเมศ เบาบาง
14. คุณ ศิวาวุธ พิมพ์ภู
15. คุณ ละมัย จนท ห้องสมุดพุทธศาสน์
16. คุณ โอภาส
17. คุณ ประสงค์ จารุรัตนพงศ์
18. คุณ สุวัฒน์ เดชดาษ
19. คุณ ต่อ (สมศักดิ์)
20. คุณยายจรรยา
21. เพื่อนทอง
22. คุณ ภัทรพงษ์ แย้มพิกุลสกุล
23. คุณ ปราณี แย้มพิกุลสกุล
24. คุณ พรทิพย์ แย้มพิกุลสกุล
25. พี่สุ
26. คุณ อรรณพ สิรินันทวิทย์
27. คุณ กอบพร มนต์ประสิทธิ์
28. คุณ สุวัฒน์ ธารายุทธ
29. คุณ ภาสกร ศิวะโสภา
30. คุณ ธารธรรม
31. คุณ เฉลิมพันธุ์/webmaster kanlayanatam.com
32. คุณ ตรีภพ สว่างขจร
34. คุณ กัลยาณี ขัตติโยทัยวงศ์
35. คุณ Koh Pouy Hoon
, Malaysia
36. คุณ ปลาฉลามขึ้นบก กกก (kob1422-at-thaimail.com)
37. นพ. ณัฐวัฒน์ พักเท่า
38. คุณ จตุพร กล่อมไสยาศน์
39. คุณ ชาตรี ยู่กี่
40. คุณ พรชัย แก้วประเสริฐ
41. คุณ ศรัณย์ ศรีพิมลพันธุ์

42. Mr. Yeoh Yeo Feng, Singapore
43. รศ. บุปผา เผือกผ่อง
44. อ. นิดา เพชรพิรุณ
45. คุณ พจน์
46. คุณ อาร์ต
47. คุณบุญฤทธิ์
48. คุณ สมคิด นัยนานนท์
49. คุณ ปราโมช ประสพสุขโชคมณี
50. พญ. พจวรรณ แย้มพิกุลสกุล
51. นพ.กนก พฤฒิวทัญญู

52. คุณต่าย

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com