เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

พิพิธภัณฑ์พระธาตุ - สถานที่ศึกษา


พระธาตุนาดูน
พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี
โคกดงเค็ง ต.พระธาตุ จ.มหาสารคาม

สถานที่ตั้ง : ทิศใต้ขององค์พระธาตุนาดูน โคกดงเค็ง ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ผู้ดูแลสถานที่ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -
เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00-16.00 น. วันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

กิจกรรม
ผู้นำชม-เจ้าหน้าที่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ จัดฝึกอบรมภาวนากรรมฐาน
สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในสถานที่ ให้ทาน-อาหารสัตว์

รายละเอียดสถานที่

พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรวมรวมรักษาโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ และเป็นแหล่งข้อมูลอาณาจักรจัมปาศรี นครโบราณสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16 โดยก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 ภายในบริเวณองค์พระบรมธาตุนาดูน (พุทธมณฑลอีสาน) ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 หลังเชื่อมต่อกัน ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อวีดีทัศน์ โมเดลจำลอง และบอร์ดข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. พุทธศาสนา : ศาสตร์แห่งบูรพทิศ
2. พระบรมสารีริกธาตุ
3. การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่นาดูน
4. พุทธมณฑลอีสาน

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนที่ 3 ซึ่งมีการจัดแสดงเรื่องราวการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหัก วรรณะสีขาวขุ่นคล้ายแก้วมุกดา เมื่อปี พ.ศ. 2522 ในบริเวณเนินดินซึ่งแต่เดิมเป็นพระบรมธาตุเจดีย์โบราณสมัยทวารวดี องค์พระบรมสารีริกธาตุพบประดิษฐานในผอบทองคำ ผอบเงิน และผอบสำริดซ้อนกัน บรรจุภายในสถูปสำริด นอกจากนี้มีการจัดแสดงเรื่องพระพิมพ์ในประเทศไทย และพระพิมพ์กรุพระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นพระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดี สามารถจำแนกรูปแบบได้ถึง 39 พิมพ์ โดยมีการจัดทำหุ่นจำลองเนินโบราณสถาน และจัดแสดงผังตำแหน่งสถูปสำริด ประกอบวีดีทัศน์สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

ภาพสถานที่


วิธีการเดินทาง


* รายละเอียดและภาพประกอบจาก คุณแสงจันทร์ ไตรเกษม *

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com