เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ภาพถ่ายพระธาตุ

พระสาวกธาตุสมัยปัจจุบัน | หน้าที่1 | หน้าที่2 | หน้าที่3 | หน้าที่4 | หน้าที่5 | หน้าที่6


พระธาตุและอัฐิ หลวงปู่สาม อกิญจโน
วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์


พระธาตุและอัฐิ หลวงปู่กอง จันทวังโส
วัดสระมณฑล จ.อยุธยา

พระธาตุและอัฐิ หลวงพ่อเทพ ถาวโร
วัดท่าแคนอก(เทพนิมิตร) จ.ลพบุรี

พระธาตุและอัฐิ หลวงปู่เมตตาหลวง
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา
  

พระธาตุที่งอกบนผิวอัฐิหลวงปู่สนั่น จนฺทปชฺโชโต
วัดนรนารถสุนทริการาม จ.กรุงเทพฯ

พระธาตุที่งอกจากชิ้นอัฐิ
หลวงพ่อ
ประยุทธ์ ธัมยุทโต วัดป่าผาลาด จ.กาญจนบุรี

พระธาตุและอังคาร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร

พระธาตุที่งอกบนผิวอัฐิ หลวงปู่กัมพล กัมพโล
วัดเทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพฯ

พระธาตุและอัฐิ หลวงปู่ครูบาคำ ขันติโก
สุสานไตรลักษณ์ จ.เชียงใหม่

อัฐิและพระธาตุ ครูบาคำแสน อินทจักโก
วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com