เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

Quick link : พุทธเจดีย์ | บุคคลที่ควรสร้างสถูป | พระธาตุเจดีย์ประจำปีนักษัตร | พระธาตุเจดีย์ประจำวัน

ตำราดูกำเนิดปี*

ของดีจากปั๊บสา*

สิทธิการิยะ ทีนี้จักกล่าวด้วยกำเนิดปีอันโบราณจ๋ารย์เจ้าเล่าสืบๆ กันมาหื้อแจ้งก่อนแลฯ

ผู้เกิดปีใจ้ (หนู) ผู้เกิดปีเป้า (วัว) ผู้เกิดปียี (เสือ) ผู้เกิดปีเหม้า (กระต่าย)
ผู้เกิดปีสี (งูใหญ่) ผู้เกิดปีใส้ (งูน้อย) ผู้เกิดปีสะง้า (ม้า) ผู้เกิดปีเม็ด (แพะ)
ผู้เกิดปีสัน (ลิง) ผู้เกิดปีเล้า (ไก่) ผู้เกิดปีเส็ด (หมา) ผู้เกิดปีใค้ (ช้าง)

--------------------------------------------------------------------------------


ผู้เกิดปีใจ้ (หนู)

ปุคละญิงจายฝูงใดเกิดปีใจ้ ลงด้วยธาตุน้ำอาจ๋ารย์เจ้ากล่าวไว้ว่าจุธาตุเจ้าจอมทอง เมื่อแรกเก๊าก่อนนั้นได้มาอาศรัยอยู่ตี่ต้นโพธิ มีผีเสื้อรักษาอยู่ จิ่งได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่า ดูราเจ้ากูเหย จักมาอยู่ร่วมกั๋นในตี่นี่บ่กวร เยียวว่าพยาธิจักมาบังเกิดแก่เราจ๊ะและ ด้วยเหตุนั้นข้าจักไปเอากำเนิดในขะกุ๋ลคนตังหลายก่อนและ รอยว่าปายลูนมามีภัยยะมาบังเกิดในต๋นตั๋วแห่งข้าดั่งอั้นก็ดี ข้าก็จักเอาเครื่องต่าง ๆ มาปู่จา หื้อสูเจ้าตังหลายจุ่งไปรับเอาเครื่องปู่จานั้นเต๊อะ หื้อได้เอายังเปียธิตังหลายไปกับตั๋วแห่งเจ้านั้นเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากั๋นสันนี้แล้ว จิ่งได้มาเข้าอยู่ในคัพภะอันเป๋นมารดาแห่งต๋น และได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าจ๋อมทองว่า นะมามิ ติโลกะโมลิง โลหะกุเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง นะโมหะรัง อะหัง วันตามิ สัพพะตาฯ หื้อได้สร้างธรรมเต๋มิยะ เป๋นธรรมจาต๋าเป็นตาน ยอดตานนั้น หื้อได้สร้างศาลาและบ่อน้ำเป๋นยอดตาน ก็จักสมฤทธีอยู่ดีมีสุขย่อย่าจะแลฯ ญิงชายใดก็ดีเกิดในปี๋ใจ้ เปิ้งหนูธาตุน้ำ สิริตกอยู่ตี่หัวพรหมอาทิตย์ เป๋นปากพูดจาโอหัง เด็ดขาดไม่เกรงกลั๋วใคร ทำอะไรมักตามใจ๋ต๋นเอง แต่มักเป๋นตี่ถูกใจ๋ผู้ใหญ่และสมณะชีพราหมณ์

อังคารเป๋นใจ๋ มักมีใจ๋เหลาะแหละไม่แน่นอนเปลี่ยนใจ๋ง่าย ถ้าคบคนพาลๆ จะพาไปหาผิด แต่ถ้าคบบัณฑิตจะก้าวหน้าจะได้ดิบได้ดี เป๋นคนมักมากในกามคุณ พฤหัสเป๋นที่นั่ง ท่านว่าเกิดที่นี่ย้ายไปอยู่ที่อื่นจิ่งจะดีมีหลักฐาน จันทร์กับพุธเป๋นมือท่านว่าเป๋นคนขยันหมั่นเพียร เป๋นคนมีฝีมือดีทำอะไรก็ดีไปหมด ศุกร์กับเสาร์เป๋นเท้าท่านว่าเป๋นคนชอบเดินทางไกล๋อยู่เสมอๆ พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป๋นหญิงมักจะได้สามีที่มีความสามารถกว่าต๋น

ได้เกิดมาร่วมกับเจ้าเต๋มิยะเมื่อยามเล็กมักลำบากโตขึ้นจะได้รับความสุขมีสมบัติพอตั๋ว เป็นผู้มีอายุยืนแลฯ


--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีเป้า (วัว)

ปุคละญิงชายฝูงใดเกิดปี๋เป้า เปิ้งวัว ลงด้วยธาตุดินจุธาตุเจ้าลำปางหลวงแรกแต่เก๊าก่อนตัวตีนั้นได้อาศรัยอยู่ตี่ต้นบุญนาค มีหมารักษาอยู่ได้ฟู่อู้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่า ดูราเจ้ากู กันว่าจักมาอาศรัยอยู่ร่วมกันตี่นี้เตี่ยงบ่กวรจะแล เยียวว่าเปียธิจักมาบีบเบียนแก่เราจะและ เหตุนั้นกวรปากั๋นไปเอากำเนิดตี่ในขุกุ๋ลคนตังหลายก่อนและ หลอนว่าปายลูนมามีเปียธิพยาธิมาบังเกิดในต๋นตั๋วแห่งข้าดั่งอั้นก็ดี ข้าก็จักเอาเครื่องมาปู่จา หื้อสูเจ้าตังหลายนั้นรับไปเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากันสันนี้แล้ว จิ่งได้มาเอาก๋ำเนิดในคัพภะมารดาแห่งต๋น และได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าลำปางหลวงว่า โย ปาตุกูตา อตุลานุ ภาวา จิรัง ปภิฎฐิโต ลัมพุกัปปปุเร เทเวน กุตตา อุตราภิ เขยยะนมามิหันตัง วระชินธาตุงกุมารกัสสัป ปราธาตุโย ปฏิยทา พันนธาเปติ มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตารนเทเวติ ตัสสะ นมามิหังฯ สร้างธรรมมหาเวสสันตระเป็นธรรมจาตาปีฯ ยอดทานหื้อสร้างโรงไฟเป็นตานหากจักสมฤทธีบ่อย่าจ๊ะแลฯ

คนเกิดปีเป้าเปิ้งงัวธาตุดินสิริตกอยู่ที่ปากพรหม มักอู้จ๋าไพเราะ เป็นที่ชอบใจแก่คนตังหลาย มักได้ดิบได้ดีเพราะปาก พุธเป็นใจ เป็นคนมีความคิดรอบคอบ มีใจเมตตาต่อคนทั่วไป ทำคุณคนไม่ขึ้น ดุจดั่งปิดทองหลังพระ เสาร์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีกามารมณ์แรง และมีเสน่ห์อยู่ในตัว เป็นชายมักพูดจาถูกใจหญิง เป็นหญิงมักมีรูปร่างงามแต่มักจะอาภัพผัว อังคารกับพฤหัสเป็นมือ ท่านว่าเป็นคนทำงานได้ทุกอย่าง มีฝีมือดีแต่มักจะเกียจคร้าน ศุกร์กับอาทิตย์เป็นเท้ามักชอบเดินทางเสมอๆ

เมื่ออายุกลางคนจะสร้างฐานะด้วยปัญญาของตนเอง ได้ร่วมกับพระเวสสันดรเป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารีชอบทำบุญสุนทานจะได้รับความสุขสบายเมื่อภายหลัง เป็นผู้มีอายุยืนแลฯ


--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปียี (เสือ)

ปุคคละญิงชายใดเกิดปี๋ยี เปิ้งเสือลงด้วยธาตุไม้ จุธาตุเจ้าช่อแฮ เมื่อแรกเก๊าหัวนั้นดีได้ไปอาศรัยอยู่ต้นไม้ผีเสื้อ มีงูและผีเสื้อรักษาอยู่ ได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่าดูราเจ้ากเหยจักมาอยู่ร่วมกั๋นในตี่นี้บ่ควรและ เยียวว่าพยาธิจักมาบังเกิดแก่เราจะแล ด้วยเหตุนั้นเรากวรจักไปเอากำเนิดตี่ในขุกุ๋ลคนตังหลายปุ้นเต๊อะ รอยว่าปายลูนมามีภัยยะพยาธิมาบังเกิดในต๋นตัวแห่งข้าดั่งอั้นก็ดี

ข้าก็จักเอายังเครื่องปู่จาต่าง ๆ มาปู่จา หื้อสูตังหลายจุ่งได้รับไปเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากั๋นสันนั้นแล้ว จิ่งได้เข้ามาอยู่เอาก๋ำเนิดในคัพภะมารดาแห่งต๋น และได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุช่อแฮว่า โกเสยยัง ธชัคคปัพพเต วเร รัมเม พุทธธาตุปติฏฐิตา วิปปสันนา อหัง วันทามิ ทุรโตฯ สร้างธรรมสุทธนูเป็นธรรมจาตาเป็นตาน ยอดทานของตนคือสร้างศาลาเป็นตานจักสมฤทธีแลฯ

คนปียี ธาตุไม้สิริตกอยู่บ่าขวาของพรหม อังคารเป็นปาก มักพูดจาโอหังไม่เกรงกลัวใครแต่ก็มักถูกใจผู้อื่น และมักพูดคุยเรื่องกามารมณ์ ถ้าเป็นหญิงมักมีเสน่ห์ในตัว พฤหัสเป็นใจ มักเป็นคนมีจิตใจเมตตาชอบทำบุญสุนทาน อาทิตย์เป็นที่นั่ง มักมีใฝปานอยู่ในที่ลับ เป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม พุธกับศุกร์เป็นมือ ชอบทำการงานในด้านศิลปวิทยาต่างๆ และเป็นผู้มีปัญญาดี เสาร์กับจันทร์เป็นเท้า มักเดินทางไกลอยู่เสมอๆ

ได้เกิดร่วมกับเจ้าสุทธนู ยามเมื่อน้อยได้ลำบาก เมื่อปายลูนจักมีทรัพย์สินเงินทองได้สุขสบายมากนัก เป็นผู้มีอายุยืนมากฯ


--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีเหม้า (กระต่าย)

ปุคละญิงชายฝูงใดเกิดปี๋เหม้า เปิ้งกระต่ายลงด้วยธาตุน้ำ จุธาตุเจ้าแช่แห้ง แต่เก๊าหัวตีนั้น ได้อาศรัยอยู่ตี่ต้นไม้จุมปูมีไก่และงูรักษาอยู่ ได้ฟู่อู้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่า ดูราเจ้ากูราจักมาอยู่ร่วมกั๋นตี่นี้ก็บ่ห่อนจักกวรแต๊และ ด้วยเหตุว่าพยาธิโรคาจักมาบีบเบียนแก่เราแต๊แล เหตุนั้นเรากวรจักไปเอากำเนิดตี่คนตังหลายปุ้นเต๊อะ หลอนว่าปายลูนมามีภัยยะโรคามาบังเกิดแก่เราก็ดีดั่งอั้น ก็จักเอาเครื่องปู่จามาปู่จา แล้วหื้อสูเจ้าตังหลายจุ่งได้รับเอาไปเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากั๋นสันนั้นแล้ว ก็ได้มาเอากำเนิดในคัพภะมารดาแห่งต๋น จิ่งได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าแช่แห้งว่า มาตุภูตา อตุรานุภาจิรัง บติฏฐานันทกัปปัฏฐาปุเร เทเวคุตตา วรพุธธาธาตุจิรัง วันทามิ นัตตัง ชินธาตุ เสฎฐา อหัง วันทามิ ทุรโตฯ สร้างธรรมเนมิราชเป็นธรรมจาตาเป็นตานฯ ยอดทานของตนคือสร้างปราสาทเป็นทานเต๊อะฯ

คนเกิดปีเหม้า ธาตุน้ำสิริตกอยู่บ่าซ้ายของพรหม พุธเป็นปาก มักอู้จ๋าเป็นที่ถูกใจผู้อื่น แต่ก็มักเป็นคนประจบสอพลอศุกร์เป็นใจ ใจมักง่าย เป็นคนมักโกรธง่ายหายเร็ว และมีใจไม่ค่อยหนักแน่น จันทร์เป็นที่นั่ง เป็นคนมักมากในกามารมณ์ พฤหัสกับเสาร์เป็นมือ เป็นคนทำงานเรียบร้อยดี แต่ถ้าเป็นหญิง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม จะได้ผัวเป็นคนตาเหล่ฯ อาทิตย์กับอังคารเป็นเท้า เป็นคนชอบเที่ยวอยู่เสมอๆ อยู่ไม่เป็นที่ แต่มีประสบการณ์ดี

ได้ร่วมกับเจ้าเนมิราช ยามเมื่ออายุน้อยมีความสุขดี ปานกลางคนได้ลำบากหนหนึ่ง ปายลูนจักได้สมบัติของเก่า ปายหลังได้มีความสุข เป็นผู้มีอายุยืนพอปานกลางแลฯ

--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีสี (งูใหญ่)

ปุคละญิงชายฝูงใดในปีนี้จุธาตุเจ้าพระสิงห์ ลงด้วยธาตุดิน แรกแต่หัวตีก่อนนั้น ได้อาศรัยอยู่ตี่กอข้าวใหญ่อันมีไก่และหมูอยู่รักษา ได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่า ดูราเจ้ากูเหย เรานี้จักมาอยู่ร่วมกั๋นตี่นี้ก๋บ่ห่อนจักกวรแต๊และ เยียวว่าภัยยะและพยาธิโรคามาบังเกิดแก่เราแต๊และ เหตุนั้นเรากวรจักไปเอากำเนิดในตี่ขะกุ๋ลคนตังหลายปุ้นเต๊อะ รอยว่าปายลูนมามีภัยยะพยาธิโรคาตังหลายมาบังเกิดแก่เราก็ดีดั่งอั้นแล้ว ก็เอาเครื่องสักก๋าระปู่จามาปู่จานั้นและ หื้อสูเจ้าตังหลายจุ่งได้รับไปเสียเต๊อะ กันว่าเขาได้เจี๋ยรจ๋ากันสันนี้แล้ว ก็ได้เข้าไปสู่คัพภะมารดาแห่งต๋น จิ่งได้มาเกิดเป็นคนตังหลายสันนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้ยังพระธาตุพระสิงห์ว่า นมามิ พิมพาสุขนาทิปูชัง สุรูปธารัง ติวาภิรัมมัง ติโลกเชฏฐัง วรกิตติมันตัง ภสิหคสุขัง อหัง วันทามิ ทุรโต สร้างธรรมสมภมิตร เป็นธรรมจาตาเป็นทาน ยอดตานหื้อสร้างเจดีย์และคะตึกเป็นทาน

คนเกิดปีสี ธาตุดินสิริตกที่อกพรหม พฤหัสเป็นปาก มักพูดจาปากหวาน มักเป็นที่พึงพอใจแก่สมณะชีพราหมณ์ และคนทั่วไป รู้หลักนักปราชญ์ ปากเป็นเอกเลขโทโดยแท้ พระเสาร์เป็นใจ เป็นคนใจแข็ง ไม่ค่อยเชื่อหรือยอมใครง่ายๆ แต่ทว่าเป็นคนใจบุญสุนทาน ศุกร์กับอาทิตย์เป็นมือ เป็นคำทำการงานได้ดีทุกอย่าง แต่จะเอาดีในทางฝีมือไม่ได้ เป็นหญิงมักมีเสน่ห์ในทางปลายจวัก อังคารเป็นที่นั่ง เป็นคนที่มีอำนาจวาสนา จะมีพรรคพวกมิตรแก้วสหายมากมาย จันทร์กับพุทธเป็นเท้า เป็นคนเจ้าสำราญ ไม่ค่อยหงอยเหงา

ได้ร่วมพระยาสมภมิต ตกอยู่แห่งหนใดก็ไม่อดอยาก ท่านว่าเป็นผู้มีปัญญาดีมาก เมื่อเล็กมักพลัดพรากจากที่อยู่ กลางคนจักได้สุขสบายด้วยปัญญาของตนเอง เกณฑ์ชาตาเป็นผู้มีอายุยืนมากฯ

--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีใส้ (งูน้อย)

คนเกิดปีนี้จุธาตุที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ผญ๋าสัพพัญญูคือมหาสัตตปัฎฐาน แล้วเขาไปสู่เก๊าไม้หัด ซึ่งมีผีเสื้อสองตัวรักษา ได้ฟู่จ๋ากันสันเดียวดังกล่าวแล้ว ได้เข้ามาสู่คัพภะแม่แห่งตนเกิดมาเป็นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้สัตตะมหาปัฎฐาน ด้วยคำว่า ปฐมัง โพธิปันลังกัง ทุติยัง อนิมิสสกัง ตติยัง จังกมัง เสฎฐัง จตุฎฐัง รตนฆรัง ปัญจมัง อัจจาปารัญจ มุจจรินทัญจ ฉัฎฐมัง สัตตมัง ราชายตนัง เอเต สัตตมหาฐาเน อหัง วันทามิ ทุรโตฯ สร้างธรรม ภริทัต เป็นธรรมจาตา ยอดทานหื้อสร้างดอกไม้คำเป็นทานฯ

คนเกิดปีใส้ ธาตุน้ำสิริตกอยู่ที่ท้องพรหม ศุกร์เป็นปาก เป็นคนพูดจาพาทีโอ้อวด พูดจาเฉียบแหลม ได้ถ้อยได้ความดี มักเจ้าชู้ ถ้าเป็นหญิงมักอาภัพผัว จะได้ผัวเป็นคนหัวล้าน พุธเป็นที่นั่ง เป็นคนมักมากในกามารมณ์ ถ้าเป็นหญิงจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม อาทิตย์เป็นใจ เป็นคนใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว มักมีทิฎฐิ จะเอาอะไรก้ให้ได้ดังใจ แต่มักพลาดท่าเสียทีคนอื่นเขาเสมอฯ เสาร์กับจันทร์เป็นมือ เป็นคนทำการทำงานได้ดีมีฝีมือ เป็นหญิงมักมีคนชอบใจ แต่มักจะอาภัพคู่ครอง จะได้แต่งงานเมื่อแก่ อังคารกับพฤหัสเป็นเท้า เป็นคนมักท่องเที่ยวเก่ง จากที่อยู่เดิมไปอยู่ถิ่นอื่นจึงจะได้ดี

ได้ร่วมกับเจ้าภูริทัต เมื่อยามเล็กได้ลำบาก เมื่อปานกลางคนมักจะระเหเร่ร่อน ภายหลังจะมีความสุข มีฐานะมีอันจะกินแลฯ

--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีสะง้า (ม้า)

ปุคละญิงชายผู้ใดเกิดปีนี้ จุธาตุเจ้าตะโก้ง ลงด้วยธาตุเหล็ก แรกแต่เก๊าหัวตีนั้น ได้ไปอาศรัยอยู่ตี่ต้นไม้แกฝอย มีหมาเฝ้ารักษาอยู่ จิ่งได้ฟู่อู้เจี๋ยรจ๋ากันว่า ดูราเจ้ากูเหย เราจักมาศรัยอยู่ตี่นี้บ่กวรแต๊ และเยียวว่าปายลูนมาจักมีภัยยะมาบีบเบียนหื้อได้ลำบาก เหตุดั่งอั้นเรากวรไปเอากำเนิดตี่ขะกุ๋ลคนตังหลายญิงจายจุ้นเต๊อะ รอยว่าปายลูนมามีเปียธิโรคามาบีบเบียนก็จักเอาเครื่องมาปู่จา หื้อสูเจ้าจุ่งรับเอาไปกับพยาธิภัยตังหลายนั้นเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากั๋นสันนี้แล้ว ก็ได้เข้าไปเอากำเนิดในคัพภะมารดาแห่งต๋น จิ่งได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุตะโก้งว่า ชัมภูทีเป วรฐาเน สิงคุตตเร มโนรัมเม สัตตรตนัง กกุสันธัง สุวรรณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสติ ทุติยัง โคนาคมนัง ธัมมกรณัง ธาตุโย ฐัสสติ ตติยัง กัสสปัง พุทธปรมัตตโย ฐัสสติ จตุตถัง โคตมัง อัฎฐ เกสธาตุดย ฐัสสติ ปัญจมัง อริยเมตเตยโย อนาคเต อุมังคธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพทาฯ ธรรมสุทน เป็นธรรมจาตา ยอดทานหื้อ สร้างแท่นจองนอนเป็นตาน จักอุดมสมบูรณ์ดีแล

ผู้เกิดปีสะง้า ธาตุเหล็ก สิริตกอยู่ที่มือขวาของพรหม เสาร์เป็นปาก มักปากกล้าถือดี มักพูดมากกว่าทำ แต่ก็มีคนชอบใจ จันทร์เป็นใจ มักเป็นคนใจอ่อน สงสารคนเอาง่ายๆ พฤหัสเป็นที่นั่ง เป็นคนชอบอยู่กับที่ ถ้าบวชเป็นสมณชีพราหมณ์ จะมีคนเคารพนับถือมาก อาทิตย์เป็นมือ เป็นคนรับราชการอาสาเจ้านายดี พุธกับศุกร์เป็นเท้า เป็นคนไท่ชอบเดินทางไกล

ได้ร่วงกับเจ้าสุธน เมื่อยามย้อยได้พลัดพรากจากที่อยู่ ปายลูนมาจึงได้รับความสุข คนเกิดปีนี้มักจะได้ลาภจากผู้ใหญ่ เกณฑ์ชาตาเป็นผู้มีอายุยืนแลฯ

--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีเม็ด (แพะ)

ผู้ที่เกิดปีนี้ จุธาตุเจ้าสุเทพ ลงด้วยธาตุดิน แต่เก๊าหัวตี่ก่อนนั้น ได้อาศรัยอยู่ตี่ต้นไม้กว๋าว อันมีหมาเฝ้าอยู่รักษา ได้ฟู่อู้จ๋ากั๋นว่า ดูราเรานี้จักมาอยู่ร่วมกั๋นตี่นี้บ่ห่อนกวรแต๊และ เยียวว่าเปียธิจักมาบีบเบียนเมื่อปายหน้าจะและ เหตุนั้นเรากวรจักไปเอากำเนิดตี่คนตังหลายปุ้น และหลอนว่าปายลูนมานั้นมีภัยยะมาบังเกิดแก่เราแล้วก็จักหาเอายังเครื่องปู่จาตังหลายมาปู่จาเอาและ หื้อสูเจ้ารับเอาไปเต๊อะ กันว่าสันนั้นแล้ว ก็ปากั๋นไปเอากำเนิดในต๊องคัพภะมารดาแห่งต๋น และจิ่งได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายแลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าสุเทพว่า สุวรรณะเจติยัง เกสะวรมัตถลุงคัง วรัญญธาตุง วรฐาเน สุเทเว สัพพปูชิตัง นรเทเวหิ อหัง วันทามิ ทุรโต อหัง วันทามิ ธาตุโยฯ ธรรมจาตาหื้อสร้างเป้นทาน คือ ธรรมจ๊างสะตัน หื้อสร้างปราสาทเป็นยอดตานเต๊อะ จิ่งจักอุดมสมฤทธี แลฯ

ผู้ที่เกิดปีเม็ด ธาตุดิน สิริตกอยู่ที่มือซ้ายของพรหม อาทิตย์เป็นปาก เป็นคนพูดจาเฉลียวฉลาด พูดให้คนเชื่อได้ง่าย แต่มีใจรวนเรเหลาะแหละไม่แน่นอน ศุกร์เป็นที่นั่ง เป็นคนมักมากในกามารมณ์ เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่ ได้ง่ายจ่ายเร็ว จันทร์กับพุธเป็นมือ เป็นคนทำอะไรได้แทบทุกอย่าง มีปัญญาดีแต่ไม่มีความเพียร พฤหัสกับเสาร์เป็นเท้า ชีพจรลงเท้า อยู่ไม่เป็นสุขกับที่ มักเที่ยวไปเดินทางไกลอยู่เสมอๆ

ได้ร่วมกับช้างสัตันฯ ผู้เกิดปีนี้จะได้สมบัติจากผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว เมื่อยามน้อยมักเป็นพยาธิ ควรทำบุญด้วยการให้ทานกับพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษามากๆ จักมีโชคลาภ เกณฑ์ชาตาเป็นผู้มีอายุยืนพอปานกลางแลฯ

--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีสัน (ลิง)

ผู้ที่เกิดปีนี้ จุธาตุที่นครพนม แล้วไปสู่ต้นไม้ขะจาว ซึ่งมีผีเสื้อและหมาอยู่รักษา ก็ได้ฟู่จากันแฏิญญาณต่อกันแล้วหนีเข้ามาสู่ท้องแม่ ได้เกิดเป็นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุพนมก่อนว่า ปันนคิริสมิง ปัพพเต มหากัสสัปเป ฐปิตัง พุทธรังกตุสิโส นมามิ ทุรโตฯ ธรรมมโหสถ เป็นธรรมจาตา ยอดทานนั้นหื้อสร้างกำแพงเป็นตาน จิ่งจักอุดมสมฤทธีแลฯ

ผู้ที่เกิดปีสัน ธาตุเหล็ก สิริตกอยู่ตี่ท้องพรหม จันทร์เป็นปาก เป็นคนปากหวานไพเราะ แต่มักเย่อหยิ่งจองหองเป็นบางครั้ง พุธเป็นใจ ชอบเรียนเรื่องกฎหมายและถ้อยความ เสาร์เป็นที่นั่ง ชอบกามารมณ์ มีอำนาจวาสนา ถ้าเป็นหญิงมักมีใฝที่ของลับ ถ้าเป็นชายมักมากในทางชู้ อังคารกับพฤหัสเป็นมือ เป็นคนมักง่ายสุรุ่ยสุร่าย มีสมบัติเงินทองเก็บไม่ค่อยอยู่ ศุกร์กับอาทิตย์เป็นเท้า เป็นคนชอบเที่ยว เกิดที่นี่มักได้ดีในที่ถิ่นอื่น

ได้ร่วมกันเจ้ามโหสถ เมื่อยามเล็กพ่อแม่เลี้ยงยาก โตขึ้นมีปัญญาดี จักได้รับโชคจากคนพิการหรือเพศตรงข้าม จะได้รับความสบายเมื่อแก่ เกณฑ์ชาตาเป็นผู้มีปัญญาดีมีอายุยืนฯ


--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีเล้า (ไก่)

ปุคละญิงชายฝูงใดเกิดปีนี้ จุธาตุเจ้าหริภุญชัย ลงด้วยธาตุเหล็ก ได้ร่วมชาติกับเจ้าสิทธาตถ์ แต่เก๊าหัวตีนั้นได้อาศรัยอยู่ต้นกอก อันมีเสือโคร่งเฝ้ารักษาอยู่ ได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นไปมาว่า ดูราเจ้าเสือโคร่ง ข้าจักอยู่ตี่นี้บ่ได้จะแล เยียวว่าปายลูนนั้น ภัยยะและเปียธิจักมาบังเกิดแก่ข้า จิ่งจักขอลาต่านไปก่อนเต๊อะ จักไปเอากำเนิดตี่ขะกุ๋ลคนตังหลายปุ้นแล กันว่าข้าได้เกิดแล้วก้จักแต่งห้างยังเครื่องปู่จามาหื้อแก่เจ้า กันว่าสั่งลาแล้ว ก็ได้เอาต๋นมาเอาปฏิสนธิ์กำเนิดในคัพภะแม่แห่งต๋น จิ่งได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ลำพูนว่า สุวัณณะเจติยัง หริภุญชยัฏฐัง วรโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐัง สหอังคุลิฐี กัจจายเนนานิตปัตตะปูรัง สีเสนะ มัยหัง ปณมามิธาตุ อะหัง วันทามิ สัพพทาฯ ธรรมสิตธัตถะ เป็นธรรมจาตา หื้อได้สร้างเป็นทาน ยอดของทานนั้นคือสร้างวัจจกุฎีเป็นทานเต๊อะ จักอยู่สุขสวัสดีทีฆาแลฯ

ผู้ที่เกิดปีเล้า ธาตุน้ำ สิริตกอยู่ที่เข่าซ้ายของพรหม อังคารเป็นปาก ชอบพูดจาห้าวหาญดุดัน แต่ทว่ามักมีเหตุผล พฤหัสเป็นใจ เป็นคนมีใจเป็นบุญชอบให้ทาน เป็นคนใจอ่อนใจง่าย ใครขออันใดมักให้ด้วยง่าย อาทิตย์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงมาก ถ้าเป็นหญิงมักมีใฝหรือปานอยู่ที่ของลับ แต่มีใจใฝ่สูง จะได้ผัวเป็นคนปากเบี้ยว ผิวดำแดง พุธกับศุกร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดีในเชิงช่าง แต่ทว่ามีความเพียรน้อย ใจเหลาะแหละ เสาร์กับจันทร์เป็นเท้า มักอยู่ไม่เป็นที่ เกิดที่นี่มักได้ดีที่อื่น

ได้ร่วมกับเจ้าสิทธาตถ์ ยามเมื่ออายุน้อยได้พลัดบ้านจากเมือง ปายลูนได้รับสมบัติ ทำนายว่าจะเป็นผู้มีอายุยืนฯ


--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีเส็ด (หมา)

ปุคละญิงชายฝูงใดเกิดปีนี้จุธาตุพระเกตุแก้วจุฬามณี แล้วเอาต๋นหนีไปสู่ต้นหมากต๋าเสือ อันมีผีเสื้อเฝ้าอยู่รักษา จิ่งได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นไปมาว่า ดูราผีเสื้อ กูนี้จักอยู่กับมึงบ่ได้ เยียวว่ากลั๋วเปียธิภัยยะมาบังเกิดแก่ตั๋วกู จิ่งจักขอลามึงไปก่อนเต๊อะ กูจักไปเอากำเนิดแห่งฝูงคนก่อนจะและป่างเมื่อปายลูนมา หลอนว่าภัยยะเปียธิมาบังเกิดสันใด กูก็จักหาเอายังเครื่องปู่จามาหื้อมึงจ๊ะและ กันว่าจ๋าสั่งลาแล้ว ก็ได้มาเอาปฏิสนธิ์ในคัพภะแม่แห่งต๋น จิ่งได้เกิดมาเป็นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณีว่า ตาวติงเส ปุเรรัมเม เกสา จุฬาสรีรปัพพโต สัพพเทวานังตัง สิรสาธาตุมุตตมัง อหัง วันทามิ ทุรโตฯ ธรรมจาตาคือ ธรรมกุสราช หื้อสร้างเป็นทานฯ ยอดทานหื้อสร้างธรรมมาสน์เป็นตาน ก็จักวุฒิจำเริญดีแลฯ

ผู้เกิดปีเส็ด ธาตุน้ำ สิริตกอยู่เข่าขวาของพรหม พุธเป็นปาก เป็นคนพูดจาซื่อสัตย์ มีอย่างใดก็ว่าอย่างนั้น รักศีลรักธรรม ทำคุณคนไม่ขึ้นเหมือนปิดทองหลังพระ ศุกร์เป็นใจ เป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง สุขุมรอบคอบดีนัก จันทร์เป็นที่นั่ง มักอยู่กับที่ ไม่ชอบไปไหนมาไหน พฤหัสกับเสาร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดี เรียนอันใดในเชิงช่างมักได้ดิบได้ดีกว่าผู้อื่น แต่มักเกียจคร้าน อาทิตย์กับอังคารเป็นเท้า เป็นผู้ที่มีวาสนาดี ย้ายไปอยู่ที่ไหนก็มีคนรักชอบพอ

ได้ร่วมกับเจ้ากุสราช เมื่อยามเด็กเล็กได้ลำบากด้วยเปียธิ โตขึ้นจักตั้งหลักฐานด้วยปัญญาตนเอง มีอายุยืนปานกลางฯ

--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เกิดปีใค้ (ช้าง)

ผู้เกิดปีนี้จุธาตุเจ้าดอยตุง ลงด้วยธาตุน้ำ แต่เก๊าหัวตีนั้นได้เข้าไปสู่ต้นดอกบัวเขียบ อันมียักข์เฝ้ารักษาอยู่ ได้ฟู่อู้จ๋ากั๋นว่า ดูรายักขะ กูนี้จักอยู่กับมึงบ่ได้และ หลอนว่าพยาธิโรคามาบังเกิดกับกูจิ่งจักขอลามึงไปก่อนเต๊อะ กูจักไปเอากำเนิดตี่ฝูงคนตังหลายปุ้น และเมื่อปายลูนมานั้น หลอนว่าพยาธิโรคามาบังเกิดสันใด กูก็จักแสวงหามายังเครื่องปู่จาแก่มึงจะและ ว่าอั้นแล้วก็ได้มาเอาปฏิสนธิ์ในคัพภะมารดาแห่งต๋น จิ่งได้มาเกิดเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าดอยตุงว่า พิมพธชัคคัปพพเตน สิรสาธาตุวัง มหาคมนา นมามิหังฯ อหัง วันทามิ ทุรโต อหัง วันทามิ ธาตุโยฯ สร้างธรรมสุตโสม เป็นธรรมจาตาทานฯ ยอดทานหื้อสร้างโรงอาบน้ำเป็นทาน ก็จักมีผละอานิสงส์อันกว้างขวางสมฤทธีแลฯ

ผู้ที่เกิดปีใค้ ธาตุน้ำสิริตกอยู่ที่เท้าซ้ายของพรหม พฤหัสบดีเป็นปาก เป็นคนพูดจามีเหตุมีผลให้คนเข้าเชื่อได้ ปากเป็นเอกเลขเป็นโท เสาร์เป็นใจ เป็นคนใจอ่อน มักเชื่อคนง่าย มีเมตตา มักพลาดท่าเสียทีคน อังคารเป็นที่นั่ง เป็นคนมักมากในกามารมณ์ ถ้าเป็นหญิงจะมีเสน่ห์มาก จะได้ผัวมีอายุแก่ เป็นหม้าย ศุกร์กับอาทิตย์เป็นมือ ทำการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วทันใจ อาสาเจ้านายหรือทำราชการดี จะได้ก้าวหน้า จันทร์กับพุธเป็นเท้า เป็นคนเจ้าอารมณ์ มักโกรธง่ายหายเร็ว เพื่อนฝูงรักชอบ

ได้ร่วมกับเจ้าสุตตะโสม เป็นคนมีผญาปัญญาดี มีสมบัติพอปานกลาง เป็นผู้มีอายุยืนแลฯ


--------------------------------------------------------------------------------

*อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ พ่อหลวงฝั้น นวลตา. 2543. ของดีจากปั๊บสา. ใน ฝ่ายวิชาการ. ชมรมพื้นบ้านล้านนา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, http://www.geocities.com/lannafolkclub/qm_years.html, 20 พฤศจิกายน 2548.

<<<back

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com