เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

Quick link : <<<หน้า 3 | หน้า 5 >>>

บทกล่าวอัญเชิญและบูชาพระธาตุ

  คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (ที่มา: วัดป่าบ้านค้อ)
  ปูชิตา นะระเทเวหิ, สัพพัฏฐาเน ปะติฎฐิตา,
สิระสา อาทะเรเนวะ, อะหัง วันทามิ ธาตุโย,
  โย โทโส โมหะจิตเตนะ, วัตถุตตะเย กะโต มะยา,
โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต, สัพพะปาปัง วินัสสะตุ,
  ธาตุโย วันทะมาเนนะ*, ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสาฯ
    (* ถ้าผู้สวดเป็นหญิง เปลี่ยนคำว่า วันทะมาเนนะ เป็น วันทะมานายะ)
..........ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้านมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานในที่ทุกสถาน ด้วยเศียรเกล้า
..........แม้บาปทั้งปวง ที่เคยล่วงเกินด้วยใหลหลง ข้าพระองค์ขอขมาโทษ ได้ทรงโปรดงดโทษนั้น ให้มีอันวินาศสิ้นสูญไป
..........ด้วยเดชะกุศลผลบุญ ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมเกล้านมัสการพระบรมสารีริกธาตุในกาลครั้งนี้ แม้สรรพอันตรายทั้งปวง จงอย่างได้บังเกิดแก่ข้าพระพุทธเจ้าในกาลทุกเมื่อ เทอญ.

   คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง)
อะหัง วันทามิ อิธะ ปะติฏฐิตา พุทธะธาตุโย
ตัสสานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.
 
ข้าพเจ้าขอนมัสการกราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่นี้ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดี ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

   คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (ที่มา: วัดจากแดง)
  (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง)
วันทามิ เจติยัง สัพพัง
สัพพัฎฐาเน สุปะติฎฐิตัง สารีริกะธาตุมะหาโพธิง
พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา
  ข้าพเจ้าขอวันทา ซึ่งพระเจดีย์ทั้งปวงที่ประดิษฐานไว้ดีแล้ว
ในที่ทั้งปวงกับพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาโพธิ์
พระพุทธรูป ทั้งสิ้น ในกาลทุกเมื่อ
ปุริสุตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา
 
ข้าพเจ้า ขอวันทา ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น
ผู้เป็นอุดมบุรุษ ผู้เป็นพระตถาคต ด้วยวาจาและใจ
ทั้งในที่นอน ที่นั่ง ที่ยืน และแม้ในที่เดิน ในกาลทุกเมื่อ

   คำไหว้พระธาตุ
  ยาปาตุภูตา อะตุลา
นุภาวาจีรัง ปะติฏฐา
สัมภะกัปปะ ปุเรเทเวนะ
ตุตตา อุตตะราภีทับยานะมานิ
หันตัง วะระชินะธาตุง

   พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ
 
อะหัง วันทามิ ธาตุโย ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ในจักรวาลทั้งหลาย ทั้งพรหมโลกและดาวดึงส์
อะหัง วันทามิ สัพพะโส ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เอ วังธาตุโย จัตตารี สะ สะ มาทันตา เกสา โลมา นะขา ขีจะ อะหังวันทามิธาตุโย

  พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุของทางเว็บไซต์ www.RelicsOfBuddha.com
  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ โลกานัง อะนุกัมปะโก  
  เวเนยยานัง ปะโพเธตา สันติมัคคานุสาสะโก  
  ธัมมะราชา ธัมมะสามี หิตายะ สัพพะปาณินัง  
  สุขุมัญ เจวะ คัมภีรัญจะ เทเสติ อะภิธัมมิกัง  
  สารีริกะธาตุโย ตัสสะ ยัตถาปิ อิธะ เจติยัง  
  สันติสุเข ปะติฏฐาติ อิสสะรา สาตะตัง ฐิตา  
  อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส  
  ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา  
  ทิฏฐะธัมเม วิโรเจมิ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา  
  อิทธิง ปัปโปมิ เวปุลลัง วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา  
  วัณณะวา พะละสัมปันโน นิรามะโย จะ นิพภะโย  
  สะทา ภัทรานิ ปัสสามิ ชะยะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ  
โดย... พระมหาสุพจน์ ฐิตชวโน ป.ธ. ๙ วัดชนะสงคราม

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com