เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

Quick link : <<<หน้า 5

บทนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

  อิติปิโส ภะคะวา มือข้าพเจ้าสิบนิ้ว
  ยกเหนือหว่างคิ้ว ต่างธูปเทียนทอง
  วงภักตร์โสภา ต่างมาลากรอง
  ดวงเนตรทั้งสอง ต่างประทีบถวาย
     
  ผมเผ้าเกล้าเกศ  
  ต่างประทุมเมศ บัวทองพรรณราย
  วาจาเพราะผ่อง ต่างละอองจันทร์ฉาย
  ดวงจิตขอถวาย ต่างรสสุคนธา
     
  พระบรมธาตุ  
  พระโลกนาถ อรหันตสัมมา
  ทั้งสามขนาด โอภาสโสภา
  ทั้งหมดคณนา สิบหกทะนาน
     
  พระธาตุขนาดใหญ่  
  สีทองอุไร ทรงพรรณสัณฐาน
  เท่าเมล็ดถั่วหัก ตวงตักประมาณ
  ได้ห้าทะนาน ทองคำพอดี
     
  พระธาตุขนาดกลาง  
  ทรงสีสรรพางค์ แก้วผลึกมณี
  เท่าเมล็ดข้าวสารหัก ประจักษ์รัศมี
  ประมาณมวลมี อยู่ห้าทะนาน
     
  ขนาดน้อยพระธาตุ  
  เท่าเมล็ดผักกาด โอภาสสัณฐาน
  สีดอกพิกุล มนุญญะการ
  มีอยู่ประมาณ หกทะนานพอดี
     
  พระธาตุน้อยใหญ่  
  สถิตอยู่ใน องค์พระเจดีย์
  ทั่วโลกธาตุ โอภาสรัศมี
  ข้าฯขออัญชลี เคารพบูชา
     
  พระธาตุพิเศษ  
  เจ็ดองค์ทรงเดช ทรงคุณเหลือตรา
  อินทร์พรหมยมยักษ์ เทพพิทักษ์รักษา
  ข้าฯขอบูชา วันทาอาจิณ
     
  หนึ่งพระรากขวัญ  
  เบื้องขวาสำคัญ อยู่ชั้นพรหมินทร์
  มวลพรหมโสฬส ประณตนิจสิน
  บูชาอาจิณ พร้อมด้วยกายใจ
     
  สองพระรากขวัญ  
  เบื้องซ้ายสำคัญ นั้นอยู่เมืองไกล
  สามพระอุณหิส สถิตร่วมใน
  เจดีย์อุไร อนุราธะบุรี
     
  สี่พระเขี้ยวแก้ว  
  ขวาบนพราวแพรว โอภาสรัศมี
  อยู่ดาวดึงส์สวรรค์ มหันตะเจดีย์
  พระจุฬามณี ทวยเทพสักการ
     
  ห้าพระเขี้ยวแก้ว  
  ขวาล่างพราวแพรว โอภาสไพศาล
  สถิตเกาะแก้ว ลังกาโอฬาร
  เป็นที่สักการ ของประชากร
     
  หกพระเขี้ยวแก้ว  
  ซ้ายบนพราวแพรว เพริดพริ้งบวร
  สถิตคันธาระ วินัยนคร
  ชุมชนนิกร นมัสการ
     
  เจ็ดพระเขี้ยวแก้ว  
  ซ้ายล่างพราวแพรว รัศมีโอฬาร
  สถิต ณ พิภพ เมืองนาคสถาน
  ทุกเวลากาล นาคน้อมบูชา
     
  พระธาตุสรรเพชร  
  เจ็ดองค์พิเศษ นิเทศพรรณนา
  ทรงคุณสูงสุด มนุษย์เทวา
  พากันบูชา เคารพนิรันดร์
  ด้วยเดชบูชา ธาตุพระสัมมา
  สัมพุทธภควันต์ ขอให้สิ้นทุกข์
  อยู่เป็นสุขสันต์ นิราศภัยอันตราย บีฑา
  แม้นเกิดชาติใด ขอให้อยู่ใน พระศาสนา
  รักธรรมดำเนิน จำเริญเมตตา
  ศีลทานภาวนา กำจัด โลโภ
  พ้นจากอาสวะ โทโส โมหะ
     
  ตามพระพุทโธ  
  อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

next>>>

พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com